นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลที่รวบรวม

  ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการ พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้การใช้งานของท่านดียิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่ผู้ให้บริการ

  บริการและกิจกรรมต่างๆของผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องให้ท่านลงชื่อสมัครใช้ของบัญชีโซนแอพพลิเคชั่น เมื่อทำการสมัคร ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี รวมถึงข้อมูลสถานที่ และ พิกัดของตำแหน่ง(GPS) นอกจากการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยลงทะเบียนกับโซนแอพพลิเคชั่นได้ง่ายขึ้น

 • ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จากการใช้บริการของท่าน

  ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลในโซนแอพพลิเคชั่นในวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น อัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน (profile)และออกเสียงด้วยการลงคะแนน (like) ในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้คนอื่น เรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้ผู้อื่น ดัดแปลง ทำซ้ำ ขายและใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ข้อมูลใดๆที่ท่านสร้างโดยผ่านโซนแอพพลิเคชั่น ทั้งผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ เฉพาะในส่วนที่ไม่ผิดกฏหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเท่านั้น โดยเมื่อเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือปัญหาอื่นๆทางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างหรือนำเข้าสู่แอพพลิเคชั่นเข้ามาที่โซนแอพพลิเคชั่น

 • ความปลอดภัยของข้อมูล

  ผู้ให้บริการพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องโซนแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้ การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าถึง เปิดเผย ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการให้สิทธิการใช้การเฉพาะสมาชิกและยืนยันตัวตนด้วย OTP และผู้ให้บริการจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของโซน เท่าที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่รัดกุมอย่างเข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

 • การใช้ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม

  ข้อมูลเนื้อหาใดๆก็ตามที่ท่านสร้างขึ้นในโซนแอพพลิเคชั่นถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ดังนั้นเนื้อหาที่ท่านแชร์หรือเผยแพร่ในหน้าต่างๆ ของท่านจะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะซึ่งบุคคลทั้งในและนอกบริการของผู้ให้บริการสามารถมองเห็นและนำไปเผยแพร่ต่อได้ ทั้งนี้ เพื่อการร่วมวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และปรับปรุง การทำงานและการตลาดของผู้ให้บริการ เช่น บริษัทการตลาด บุคคล หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์ดังกล่าว

 • ข้อมูล log และ activity

  ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น พฤติกรรมการใช้งานในหน้าแอพพลิเคชั่น หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจ วันที่และเวลาของการใช้งานของท่าน ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดูแลแอพพลิเคชั่น และปรับปรุงการให้บริการ ผู้ให้บริการยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆโซนแอพพลิเคชั่น และเพื่อความปลอดภัย ป้องกัน ของข้อมูลและกิจกรรมต่างๆจากการใช้โซนแอพพลิเคชั่น กรณีมีสมาชิก บริษัท หรือผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างความเสียหายให้ท่าน

 • ทรัพย์สินทางปัญญา/Intellectual Property

  ท่านตกลงว่าจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการในส่วนของโซนแอพพลิเคชั่น และลอกเลียน หรือเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ หรือนำข้อมูล รูปแบบ และวิธีการทุกประเภทจากโซนแอพพลิเคชั่น รวมทั้งปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของผู้ให้บริการ ข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน คำแสดงความคิดเห็น ข้อมูลของสมาชิกและข้อความต่างๆในโซนแอพพลิเคชั่น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น


ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานโซนแอพพลิเคชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด
29 ตุลาคม 2559