ZONE APP : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อกำกับดูแลการใช้งานแอพพลิเคชั่นโซน จัดทำขึ้นโดย บริษัท อีเนอจีส จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไปนี้ ดังนั้นผู้ใช้งานกรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน/Terms and Condition

 • การเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันโซน ท่านจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 • ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่ผู้ให้บริการร้องขอในการสมัครใช้งานให้ครบถ้วน และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการลงทะเบียนของท่านได้ตลอดเวลา หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงในการใช้แอปพลิเคชัน หรือการกระทำใดๆของท่านได้ด้วย ไม่ว่าการดังกล่าวนั้น จะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ความเสียหาย หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหายก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องจากการกระทำละเมิด หรือการกระทำใดๆของท่าน อันเป็นผลให้ผู้ให้บริการเสียหายจากการกระทำดังกล่าวด้วย
 • ท่านจะต้องไม่สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่พาดพิงถึง สถาบันชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์
 • ท่านต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่ ลามก หยาบคาย ก้าวร้าว หมิ่นประมาท อนาจาร ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่สมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลที่สาม
 • ท่านจะต้องไม่สร้างเนื้อหาอันเป็นสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • ท่านจะต้องไม่สร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีการท้าทาย ชักชวน ด้วยเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
 • ท่านจะต้องไม่สร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ท่านจะต้องไม่สร้างหรือเผยแพร่ข้อความที่เป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญแก่สมาชิกท่านอื่น ทั้งนี้หากท่านต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการของท่าน ท่านสามารถสร้างข้อความผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZONE BIZ (กดเพื่อดาวน์โหลด)
 • ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ หรือ แบบปกติ เพื่อปลอมแปลง หรือ สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ และส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นเท็จ หรือการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ในการสร้างบัญชี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นรายอื่นๆ และที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของโซนแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • แอพพลิเคชั่นโซน ขอจำกัดการเข้าใช้งานกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว
 • ท่านจะต้องยอมรับว่าการที่ท่านสร้าง เผยแพร่ เนื้อหาต่างๆบนโซนนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการ แชร์หรือส่งเนื้อหาต่อไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ social network และช่องทางอื่นๆ
 • ท่านเข้าใจและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิ์ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงและลบรายชื่อธุรกิจหรือองค์กรใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ รายระเอียด ที่อยู่ สินค้า รูปภาพ และข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้อง) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆที่มีการสื่อสารอยู่ในแอพพลิเคชั่น หรือที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายสูญหายอย่างใดๆรวมถึงการบาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ซึ่งเป็นผลจากการใช้โซนแอพพลิเคชั่น
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในข้อมูล และกิจกรรมใดๆที่ปรากฏอยู่บนโซนแอพพลิเคชั่น ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ต้องประสบกับความเสียหาย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม
 • หากผู้ให้บริการพบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการลบ ระงับการแสดงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของท่าน ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ทั้งสิ้น เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ท่านได้ให้สัตยาบันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและการใช้งานนั้นๆแล้วทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานโซนแอพพลิเคชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า